Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  English 6

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN CHÂU
  TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ
  ENGLISH 6
  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
  Mã đề
  017
  Môn thi: 38_Bài thi trắc nghiệm online
  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

  Họ tên thí sinh: ..............................................................................

  Ngày thi: ..........................................................................................  Lưu ý:
  • Đề thi gồm 0 câu trắc nghiệm từ Câu 1 đến Câu 0
  • Mỗi câu có 4 phương án trả lời (A, B, C, D) được trình bày trên 2 cột
  • TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – LỚP 6A1
  • NĂM HỌC 2017-2018
  • (Đề số 2)
  • Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).
  • 5. Chọn từ (cụm từ) cần phải sửa trong câu sau: How many television are there inyour family?
  • A. many B. television C. are there D. your
  • 2. ______ is that? – It’s Lan.
  • A. What B. Who C. Where D. How
  • 3. How ______ you spell your name?
  • A. is B. are C. do D. does
  • 4. Forty-four + twelve = ______
  • A. fifty-two B. seventy-two C. fifty-six D. seventy-six
  • 5. What are these? - They are ______.
  • A. bookselfs B. a bookshelf C. bookshelfes D. bookshelves
  • 6. Tìm từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với 3 từ còn lại:
  • A. telephone B. eraser C. stereo D. family
  • 7. Chọn từ (cụm từ) cần phải sửa trong câu sau:
  • Are there a tub and a shower in the bathroom?
  • A. Are B. a C. and D. in
  • 8. Tìm từ khác loại:
  • A. brother B. engineer C. teacher D. doctor
  • 9. I like ______ because I like to learn about the numbers.
  • A. Literature B. Geography C. History D. Math
  • 10. Tìm từ có cách phát âm khác:
  • A. this B. that C. thanks D. they
  • 11. Lan’s brother ______ Mai’s teacher.
  • A. am B. is C. are D. aren’t
  • 12. Mai does ______ homework in the evening.
  • A. my B. your C. his D. her
  • 13. Hoa’s family lives ______ a small city.
  • A. at B. on C. in D. of
  • 14. Tea, coffee and juice are ______.
  • A. foods B. fruits C. drinks D. vegetables
  • 15. My sister and ______ often play tennis in the afternoons.
  • A. me B. I C. my D. A & B are correct
  • II. Nối một câu ở A và một câu trả lời ở B (1 điểm).
  • A- 1. Do you like this school? 2. I’m from Mexico. What about you?
  • 3. Is he an architect or an engineer? 4. How old is your sister?
  • 5. Whose book is this? 6. Does your brother play football on Sundays?
  • 7. Where do you live, Mike? 8. Does your mother love her job?
  • B- a. He’s an architect. B. Eighteen. C. In New York. D. It’s Judy’s book.
  • E. Yes, I do. F. Brazil. G. Yes, he does. H. No, not really.
  • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  • III. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. (2 điểm).
  • I live in a house near the sea. It is (1)____ old house, about 100 years old and (2)____ very small. There are two bed rooms upstairs (3)_____ no bathroom. The bathroom is downstairs (4)____ the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer (5)____ flowers everywhere. I like alone (6)____ my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with (7)___.I love my house for (8)____ reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.
  • 1. A. a B. an C. the D. any
  • 2. A. it’s B. it C. there’s D. they’re
  • 3. A. and B. or C. but D. too
  • 4. A. between B. next C. near to D. next to
  • 5. A. these are B. they are C. there are D. those are
  • 6. A. for B. of C. on D. with
  • 7. A. me B. I C. my D. I’m
  • 8. A. a B. many C. any D. a lot
  • IV. Sắp xếp trật tự từ trong các câu sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm).
  • 5. house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.
  • 2. there/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?
  • 3. hospital/ father/ in/ the/ city/ My/ a/ works/ in.
  • 4. lot/ a / of/ traffic/ Hanoi/ there / in / is.
  • 5. many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ on/ of/?
  • V. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân (1,5 điểm).
  • 1. There are four people in her family.
  • 2. Those are peas and beans.
  • 3. The salesgirl is Mrs. Ngoc.
  • 4. My birthday is Octorber 21st.
  • 5. My uncle works as a mechanic.
  • --- The End ---
  ----- HẾT -----


  NGƯỜI DUYỆT ĐỀ


  Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2018
  GIÁO VIÊN RA ĐỀ

  LÊ XUÂN LONG
  Tham gia thi trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Người tạo đề: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày tạo: 04h:34' 26-10-2017
  Số lượng câu hỏi: 1 câu hỏi
  Thời gian làm bài: 45 phút
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến