Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 (Có đáp án)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: lxlong2012.violet.vn
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 04h:52' 14-03-2015
  Dung lượng: 389.5 KB
  Số lượt tải: 1266
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Xuân Long)

  TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
  (Có kèm đáp án)
  TEST 1:


  I. VOCABULARY AND GRAMMAR. (35 points)
  Part 1: Choose the best answer among A, B, C or D. (15 points)
  1. My father is ..................... man.
  A. a old B. an old C. not young D. not very young
  2. I’m tired. I’d like ..................... .
  A. sit down B. sitting down C. to sit down D. to sitting down
  3. Do you have any toothpaste? I’d like a large ..................... .
  A. tin B. roll C. bar D. tube
  4. Choose the word having the underlined letter pronounced differently:
  A. pretty B. get C. wet D. dentist
  5. Bangkok is ..................... capital of Thailand.
  A. a B. one C. X D. the
  6. There are ..................... girls in his class.
  A. not B. no C. none D. any
  7. ..................... she plays the piano!
  A. How beautiful B. How beautifully C. What good D. What well
  8. On ..................... we often go out.
  A. nights of Saturday B. Saturday nights
  C. Saturday’s nights D. none is correct
  9. I don’t want much sugar in coffee. Just ....................., please.
  A. little B. a little C. few D. a few
  10. The weather is ..................... today than yesterday.
  A. much better B. very better C. too better D. so better
  11. A. Always they do their homework. B. They always do their homework.
  C. They do their homework always. D. They always do their homeworks.
  12. Minh is from Viet Nam. He’s ..................... .
  A. a Vietnamese B. Vietnamese C. a Vietnamese man D. the Vietnamese man
  13. Choose a word that has different stress pattern:
  A. beautiful B. vegetable C. breakfast D. apartment
  14. What ..................... the weather like in the summer?
  A. is B. was C. does D. would
  15. It’s very hot. Why ..................... go swimming?
  A. not we B. not C. don’t we D. Both B & C are correct
  16. At an intersection, you ..................... slow down.
  A. can B. should C. must D. have
  17. Which word has the final sound /s/:
  A. bananas B. carrots C. apples D. guavas

  18. Don’t move. You have a ..................... leg.
  A. break B. breaking C. broke D. broken
  19. If there aren’t any trash cans, we should put it in a bag and ..................... .
  A. take it to our home B. take it to home
  C. take it home D. take it back our house
  20. This is a photo of Miss Lan’s house. To the right of ..................... house there is a well.
  A. the B. a C. his D. my
  21. Choose the word having the underlined letter pronounced differently:
  A. keen B. kite C. keep D. knife
  22. How much is this ..................... of soap?
  A. bar B. bag C. box D. loaf
  23. Our roads are dangerous places. We ..................... .
  A. can be careful B. must be careful
  C. mustn’t be careless D. Both B & C are correct
  24. Make sure ..................... is no traffic.
  A. they B. it C. there D. some
  25. Let’s eat here. The ..................... seems very good.
  A. list B. paper C. programme D. menu
  26. There’s a good film ..................... ..................... the Rex Cinema tonight.
  A. on / in B. on / at C. in / on D. in / at
  27. Don’t ..................... electricity.
  A. save B. waste C. use D. leave
  28. The boy suffered ..................... a very bad toothache.
  A. of B. from C. with D. by
  29. ..................... book is this, yours or mine?
  A. What B. Which C. Whose D. Who’s
  30.
   
  Gửi ý kiến