Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bảng PCCM-HKII-AD:13/2/2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn May
  Ngày gửi: 08h:45' 13-02-2017
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  "BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN"
  TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 – 2017 (AD 13/02/2017)


  "S
  T
  T" HỌ VÀ TÊN NĂM SINH Đảng viên Trình độ đào tạo "Môn
  đào tạo" "Hình thức
  đào tạo" Nhiệm vụ được phân công Số tiết trong tuần TS tiết thừa Ghi chú
  Nhiệm vụ chính Tự chọn Kiêm nhiệm
  Nam Nữ Nhiệm vụ Số tiết Lớp Số tiết Nhiệm vụ Số tiết
  1 Leâ Xuaân Long 1977 Đảng ĐHSP Tieáng Anh Từ xa Hiệu Trưởng 48 Dạy TD 7a1/2t 2 "
  Bí thö chi boä." 48
  2 Nguyễn Văn May 1978 Đảng ĐHSP Toaùn-Tin Từ xa P.Hiệu Trưởng 48 Dạy Toan TC 8A3 2 CTCÑ 48
  3 Nguyeãn D. Phương Taân 1982 Đảng ĐHSP Sinh-KTNN Chuyên tu "Daïy Sinh 8a1,2,3/6t; 9a1,2,3/6t; HÑGDNGLL 8a1/0.5t " 12.5 CN8a1 (4) 4 16.5
  4 Leâ Myõ Haïnh 1980 ĐHSP Toaùn-Tin Từ xa "Daïy Toaùn 8a1,2,3/12t; Toaùn 7a3/4t. Dạy Toùan TC 8A1/2t" 18 18
  5 Nguyeãn Thò Bích Ly 1981 ĐHSP Toaùn-Tin Từ xa "Daïy Toaùn 6a1,2,3/12t; Toaùn 7a1/4t" 16 Phoù CTCÑ(2) 2 18
  6 Leâ Thò Hoaøi 1984 ĐHSP Toaùn Chuyên tu "Daïy Toaùn 9a1,2,3/12t
  Dạy Toùan TC 8A2/2t; " 14 Tổ trưởng Tổ TN (3) 3 17
  7 Ñaëng Vaên Cö 1980 Đảng ĐHSP Toaùn-Tin Từ xa Daïy Toaùn 7a2/4t; 4 Dạy Hướng nghiệp K9 1 "PC.GDTHCS;
  UV.BCH/1t" 1 6
  8 Nguyeãn Thò Tho 1988 CÑSP Tin hoïc Chính qui "Daïy Tin hoïc 6a1,2,3/6t, 7a1,2,3/6t, HÑGDNGLL 6a3/ 0.5t" 12.5 CN 6a3 (4) 4 16.5
  9 Nguyeãn Vaên Hieáu 1973 Đảng ĐHSP Lyù-Tin Từ xa "Daïy Lyù 7a1,2,3/3t; 9a1,2,3/6t.Coâng nghệ 9a1.2.3/3t; Coâng Nghệ 8a1.2.3/3t" 15 TTND (2) 2 17
  10 Nguyễn Thị Thơm 1991 ĐHSP Lyù - Tin Chính qui "Daïy Lyù 6a1,2,3/3t; 8a1,2,3/3t; Coâng nghệ 7a1.2.3/6t; HÑGDNGLL 8a3/ 0.5t" 12.5 CN 8a3 (4) 4 16.5
  11 Leâ Thò Thu Huaán 1981 CÑSP Hoùa-KTNN Chính qui "Daïy Hoùa 8a1,2,3/6t, 9a1,2,3/6t;HÑGDNGLL 9a2/ 0.5t" 12.5 CN 9a3 (4); UV.BCH/1t 5 17.5
  12 Nguyễn Thị Nữ Hoàng 1984 ĐHSP Sinh Từ xa "Dạy Sinh 6a1,2,3/6; 7a1,2,3/6t;HÑGDNGLL 7a3/ 0.5t" 12.5 "Toå phoù toå TN;CN 7a3 (4);Toå tröôûng coâng ñoaøn/1t
  CN 7a3 (4)" 5 17.5
  13 Phaïm Chí Taâm 1982 Đảng ĐHSP Theå duïc Từ xa "Daïy TD 9a1,2,3/6t;TD7a2/2t;Coâng nghệ 6a2.3/4t; HÑGDNGLL 9a1/0.5" 12.5 "CN 9a1 (4), Thuû quyõ" 4 16.5
  14 Phaïm Thò Nam 1990 CÑSP Theå duïc Chính qui "Daïy TD 6a1,2,3/6t, 8a1,2,3/6t; HÑGDNGLL 6a2/0.5t; " 12.5 "CN 6a2 (4)
  CT Chữ TĐ" 4 16.5
  15 Ngoâ Thò Huyeàn 1976 ĐHSP GDCD Chuyên tu "Daïy GDCD 6A1.2/2t;7a1.2.3/3t; 8a1,2,3/3t; 9a1,2,3/3t; HÑGDNGLL9a2/ 0.5t" 11.5 "Tổ trưởng Tổ XH (3)
  CN 9a2 (4)" 7 18.5
  16 Phan Thò Thuøy Dung 1981 Đảng ĐHSP Tieáng Anh Từ xa "Daïy Tieáng Anh 7a1,2,3/9t, 9a1,2,3/6t. " 15 "Toå phoù toå XH
  UV.BCH/1t" 1 16
  17 Buøi Thò Lieäu 1974 ĐHSP Vaên - Söû Từ xa Daïy Vaên 8a1.2.3/12t; GDCD 6a3/1t;HÑGDNGLL 8a2/0.5t 13.5 CN 8a2 (4) 4 17.5
  18 Buøi Thò Hieàn 1980 Đảng ĐHSP Vaên - Söû Từ xa Daïy Vaên 6a1.2.3/12t; Ñòa 7a2.3/4t; 16 Toå tröôûng coâng ñoaøn/1t 1 17
  19 Ñoã Thò Thanh Xuaân 1983 ĐHSP Vaên - Söû Chuyên tu Daïy Vaên 7a1.2.3/12t;Tự chọn văn K9A2.3/4t 16 16
  20 Nguyeãn Thò Kieàu 1983 ĐHSP Vaên - Söû Từ xa "Daïy vaên 9a1,2,3/15t; Tự chọn văn K9A1/2t" 17 17
  21 Nguyeãn Thò Leâ 1979 Đảng ĐHSP Söû Từ xa "Daïy Söû 6a1.2.3/3t;7a1.2/4t, 9a1,2,3/6t;HÑGDNGLL 6a1/0.5t " 13.5 CN 6a1 (4) 4 17.5
  22 Hoøang Cao Kỳ 1983 ĐHSP Söû Chính qui "Daïy Söû 8a1,2,3/3t; 7a3/2t" 5 5
  23 Nguyeãn Hoaøng Laâm 1985 Đảng CÑSP Ñòa Từ xa "Ñòa 6a1,2.3/3t;7a1/2t; 8a1,2,3/6t; 9a1,2,3/3t; HÑGDNGLL 7a1/0.5t" 14.5 CN 7a1 (4) 4 18.5
  24 Leâ Nguyeãn Chaâu Söông 1985 CÑSP MT Từ xa "MT 6a1,2,3/3; 7a1,2,3/3t; 8a1,2,3/3t;Coâng Nghệ 6a1/2t;HÑGDNGLL 7a2/0.5t" 11.5 CN 7a2 (4);TKHÑ/2t 6 17.5
  25 Phaïm Huy Du 1977 CÑSP Tieáng Anh Tại chức PGÑ-TTVHTT.HTCÑ "Nhaïc 6a1,2,3/3t" 3
  26 Leâ Thò Phöông Quyeân 1980 CÑSP Tieáng Anh Chính qui "Daïy Tieáng Anh 8a1,2,3/9t; 6a1,2,3/9t" 18 18
  27 Vi Tuaán Anh 1988 CÑSP Nhaïc Chính qui "Daïy Nhaïc 7a1,2,3/3t; 8a1,2,3/3t; TD 7a3/2t" 8 "TPT Ñoäi TNTPHCM;
  Bí thö chi ñoaøn" 8
  28 Leâ Thò Thuùy 1986 ĐHSP Vaên - Söû Từ xa "Giaaùo vieân thö vieän,thiết bị" Nghỉ Hậu Sản
  29 Nguïy Thò Vieãn 1985 Trung cấp Keá toaùn Chính qui NV Keá toaùn 48 48
  30 Leâ Thò Dung 1985 Trung cấp Văn thư Chính qui NV Văn thư Nghỉ Hậu Sản
  31 Voõ Ñöùc Thaønh 1967 NV baûo veä 48 48

  * Ban giám hiệu : 02 ; Thạc sĩ : ...; Đại học : 02 ; Cao đẳng :……; Trung cấp :…... Cụ thể môn : Tiếng Anh và Toán
  * Giáo viên: 26
  "- GV trực tiếp giảng dạy: 25; Thạc sĩ: ....; Đại học: 17; Cao đẳng: 8; Trung cấp:…...Cụ thể môn: Văn 4, Toán 4, Anh 3, Lý 2, Hóa 1, Sinh 2, Sử 2, Địa 1, TD 2, Nhạc 1, MT 1, Tin 1, GDCD 1"
  ..……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………
   
  Gửi ý kiến